Statuut, Reglementen, instructies e.d.

Voor iedere organisatie zijn er spelregels nodig. Voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland staan die spelregels in het statuut en daarnaast in een tal van Reglementen en Instructies.

Statuut
De Commissie voor het Kerkrecht heeft in de jaren 2004-2005 gewerkt aan het beter bij de praktijk brengen van de kerkelijke regelgeving en het harmonieus integreren van allerlei correcties en wijzigingen, die zich in de loop van de tijd hadden voorgedaan. En - niet onbelangrijk- om tot een concentratie te komen op de hoofdlijnen, er wordt in het statuut dan ook regelmatig verwezen naar uitvoerings- en andere reglementen. 
De synode besprak het statuut in november 2005 en november 2006 en adviseerde positief aan het bestuur van de kerk met daarbij enkele kanttekeningen.
Het Collegiaal Bestuur stelde begin 2007 jaar de tekst van de 5e Uitgave definitief vast. De nieuwe versie in van kracht geworden met ingang van 1 september 2007. Laatstelijk gewijzigd 2016.
In de nieuwe versie van het statuut is voor het eerst een preambule opgenomen, waarin de historische achtergrond en de ecclesiologische (kerkleer) beginselen kort zijn weergegeven. Het statuut wordt daarmee in een perspectief geplaatst.
De Vijfde Uitgave van het Statuut - 2e herziene uitgave 2016 is digitaal beschikbaar en kunt u hieronder downloaden. 

Reglementen, instructies e.d.

Diverse reglementen, instructies e.d. zijn uitgegeven in het Vademecum. Aangezien de herziening van het statuut ook herziening van deze reglementen tot gevolg had en dit nog niet geheel is afgerond, is het Vademcum op dit moment niet beschikbaar. Afgeronde reglementen e.d.zullen successievelijk op deze site beschikbaar komen.  

Beschikbare documenten:

- Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Vijfde Uitgave, 2e herziene druk, 2016

- Bepalingen met betrekking tot de kerkelijke opleiding 

- Statuut van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht

- Reglement van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht  over de verkiezing van de Aartsbisschop van Utrecht

- Reglement op verkiezingen en beheer Bisdom Haarlem

- Instructies voor Kerkbesturen inzake Financieel en Materieel beheer

- Instructie voor Kerkbesturen inzake beleggingsbeleid

- Redactiestatuut tijdschrift De Oud-Katholiek

- Organistenvergoeding - richtlijn

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75