ANBI

Algemene Informatie

Naam ANBI  Oud-Katholieke Kerk van Nederland
RSIN nummer  821751335
Website  www.okkn.nl
Email  buro@okkn.nl
Adres (kerkgebouw)  Koningin Wilhelminalaan 3-5
Postcode  3818 HN 
Plaats  Amersfoort
Telefoonnummer  033-4620875

“De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bij de overheid bekend als de Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, is de gemeenschap van de in het Koninkrijk der Nederlanden wonende katholieke gelovigen, alsmede van hen die elders woonachtig zijn en hebben verklaard tot deze gemeenschap te willen worden gerekend.” (statuut, afdeling 1, hoofdstuk 1, art. 1)

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, parochies en andere onderdelen van de kerk. Het Statuut is te vinden op de website (http://www.okkn.nl/pagina/878/statuut,_reglementen,_instructie).

Bestuurssamenstelling

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat ook de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt bestuurd door het Episcopaat en het Collegiaal Bestuur. 

“De aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem vormen tezamen het Episcopaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Het Episcopaat deelt zijn bevoegdheden in het algemeen bestuur van de kerk met het Collegiaal Bestuur.”

“Er is een Collegiaal Bestuur waarmee het Episcopaat zijn bevoegdheden in het algemene bestuur van de kerk deelt voorzover het geen aangelegenheden betreft die overeenkomstig de artikelen 79 lid 3 en 172 tot de uitsluitende competentie van de bisschoppen behoren.”

“Het Collegiaal Bestuur bestaat uit:
a. de bisschoppen (van wie een is aangewezen als voorzitter);
b. de Thesaurier-Generaal;
c. een geestelijke van het aartsbisdom Utrecht;
d. een geestelijke van het bisdom Haarlem;
e. drie leken, van wie één uit het aartsbisdom, één uit het bisdom Haarlem en één uit de kerk in het algemeen.”

(Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland) 

Doelstelling - Visie

“De kerk heeft de bedoeling gemeenschap van mensen te zijn die door de verzoening in Jezus Christus en door de leiding en het niet aflatende werk van de Heilige Geest, tot eenheid gebracht werden rond een bisschop met als middelpunt de eucharistie. Elk van deze gemeenschappen is een lokale kerk die haar opdracht ter plekke zelfstandig volbrengt.” (preambule statuut IBK art. 3.1)

De missie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wordt als volgt omschreven:

“De Oud-Katholieke Kerk deelt in Gods plan om deze wereld te bevrijden, te redden en tot haar voltooiing te brengen. Dit doet zij door de aanwezigheid van Christus te vieren in Woord en Sacrament. De ervaring van de ontmoeting met Christus in de liturgie roept op een nieuwe gemeenschap te bouwen met elkaar. Een gemeenschap waarbinnen mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen. Een gemeenschap die open staat, verwelkomend is, oog heeft voor de naaste en ook aan hen dienstbaar wil zijn (diaconaat)”.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland vindt u hier:

‘Bloeiende Kerk – Vitale Parochies, Beleidsplan 2015 – 2020

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden worden landelijk geregeld en vastgesteld en zijn vastgelegd in het boekje “Algemene informatie honoraria en vergoedingen 2014”. I.v.m. nieuw te ontwikkelen beleid is nog geen herzien exemplaar voor 2015, 2016 en 2017 beschikbaar.

Leden van het bestuur (voor zover dit leken betreft), commissies, werkgroepen en overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakt onkosten – zoals reiskosten – kunnen worden vergoed (op declaratiebasis).

Jaarverslag van activiteiten

Het Episcopaat en Collegiaal Bestuur delen de eindverantwoordelijkheid voor het algemene bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 
“Tot de competentie van het Bestuur behoort de bestuurlijke zorg voor alle aangelegenheden de landelijke kerk betreffende, behoudens de zaken bedoeld in artikel 79 lid 3, die krachtens de katholieke traditie tot de specifieke verantwoordelijkheden van de bisschoppen behoren.”

Dit betreft een groot aantal jaarlijks terugkerende werkzaamheden bijv. t.a.v. beleidsvorming, financieel beheer, gebouwenbeheer, personeelsbeleid etc.

Een verslag van de werkzaamheden in het voorgaande jaar vindt u hier.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

             
     

Rekening

 

Begroting

 

Begroting

     

2018

 

2018

 

2019

     

 

 

BATEN

             

Heffingen

   

1.150.388

 

1.185.000

 

1.174.000

Bijdragen en giften

   

328.187

 

324.262

 

308.714

Ontvangen collecten

   

32.742

 

30.000

 

30.000

Resultaat beleggingen

   

-43.472

 

30.288

 

59.028

Overige baten

   

-

 

-

 

-

Exploitatie onroerende goederen

   

190.867

 

226.748

 

224.951

               

Totaal structurele baten

   

1.658.712

 

1.796.298

 

1.796.693

               

Projecten en initiatieven

 

230.487

 

191.338

 

209.000

Baten voorgaande jaren

   

3.601

 

-

 
               

Totaal baten

   

1.892.800

 

1.987.636

 

2.005.693

               

LASTEN

             

Personele kosten

   

1.233.739

 

1.274.650

 

1.296.927

Bureau- en bestuurskosten

   

139.299

 

123.881

 

127.781

Reis- en vergaderkosten

   

22.892

 

19.900

 

25.500

Geloofsoverdracht

   

4.279

 

4.000

 

5.000

Subsidies en bijdragen

   

110.827

 

115.900

 

119.400

Kosten beleggingen

   

18.527

 

8.500

  17.914

Overige lasten

   

63.786

 

-

 

4.500

Exploitatie onroerende goederen

   

201.333

 

204.500

 

210.000

               

Totaal structurele lasten

   

1.794.682

 

1.751.331

 

1.807.022

               

Projecten en initiatieven

   

230.487

 

191.338

 

214.950

Lasten voorgaande jaren

   

49.190

 

-

 
               

Totaal lasten

   

2.074.359

 

1.942.669

 

2.021.972

               

SALDO UIT GEWONE EXPLOITATIE voordelig(+)/nadelig(-)

-181.559

 

44.967

 

-16.279

 

Toelichting:
De landelijke kerk draagt de volledige personele lasten voor het kerkgenootschap en de daartoe behorende parochies, staties en kerngroepen alsmede de lasten voor centraal geregelde diensten.
Voor de bekostiging hiervan wordt de parochies door het kerkgenootschap een jaarlijkse nota verstrekt die o.a. is gebaseerd op de pastorale formatie en op inkomsten uit onroerend goed en beleggingen.De begroting (voorgenomen bestedingen) sluit als regel nauw aan bij de jaarrekening van de voorgaande jaren. In bovenstaand overzicht is dit in de kolom ‘begroting komend jaar’ cijfermatig in beeld gebracht.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75