Oecumene

In de Bisschopsverklaring van 1889, die als basis diende voor de vorming van het internationale verband van oud-katholieke kerken, staat uitdrukkelijk dat het tot de roeping van de oud-katholieke kerk behoort de historische gegroeide verschillen tussen de kerken tot een oplossing te helpen brengen. Deze roeping is ook vastgelegd in het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

In het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is met betrekking tot de oecumene te lezen:

Art. 2. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland staat in kerkelijke gemeenschap met de buitenlandse kerken, welke de 'Verklaring van 24 september 1889' aanvaarden, zulks met inachtneming van de besluiten van de Internationale Bisschoppen Conferentie.

Art. 3. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland staat in sacramentele gemeenschap met andere katholieke kerken in zoverre hiertoe door de Internationale Bisschoppen Conferentie is besloten, aan welk besluit door het Nederlandse Episcopaat uitvoering is gegeven.

Art. 4. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland bevordert overeenkomstig de beginselen van de 'Verklaring van 24 september 1889', onder handhaving van het geloof der onverdeelde kerk het oecumenische streven naar hereniging der bestaande christelijke kerken tot de "ene, heilige, katholieke, apostolische kerk" en naar samenwerking van alle christenen.

Deelname aan oecumenische en interkerkelijke lichamen die landelijk of internationaal werkzaam zijn, geschiedt krachtens besluit van het Collegiaal Bestuur, als bedoeld in artikel 148, dat ook de vertegenwoordigers voor de kerk aanwijst.

Binnen het kader van de oecumene kunnen we onderscheid maken tussen de kerken, waarmee we een bijzondere band onderhouden en de kerken in de  wijdere oecumene:

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75