Diaconaat & Missie

ORKA

ORKAIn hartje Utrecht, in de Mariahoek, zetelt de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer, kortweg ORKA. Deze kamer is in 1674 opgericht met als doelstelling diegenen te ondersteunen die niet in staat zijn in de eigen behoeften te voorzien. Kort gezegd: armenzorg. Hoewel de tijden veranderd zijn, is er nog steeds een taak weggelegd voor de ORKA. Het ... Lees verder>>

Missie en Diaconaat

De werkvelden op dit terrein zijn gescheiden in binnen- en buitenland.
Voor missie en diaconaat buiten onze landsgrenzen draagt de Commissie Sint Paulus zorg. Ze zijn actief op vele gebieden in de wereld. Zie verder 

Parochiewerk

In parochies gebeurt er veel dat onder de noemer diaconaat valt: men ziet naar elkaar om en er wordt concrete individuele hulp geboden via de pastoor of de gemeenteleden. Veel parochies zijn betrokken bij plaatselijke, vaak oecumenische hulpprojecten of voeren actie voor een eigen project (Roemenie, Polen, Inloophuis, e.d.). In veel parochies wordt meegedaan aan de schrijfacties van Amnesty International en/of worden derde wereldproducten verkocht van ideële organisaties, zoals Fair Trade Organisaties en de Stichting Goed Werk.

Landelijk werk
Landelijk wordt er financiële steun geboden aan oecumenische organisaties die zich bezig houden met bijvoorbeeld de armoede in Nederland e.d.

Het Collegiaal Bestuur van de OKKN heeft haar beleidsvoornemens t.a.v. diaconaat in een beleidsnotitie verwoord.

 

'Niet om gediend te worden maar om te dienen'


In de reeks informatiebrochures van het Publiciteitsberaad is eind 2000 een deeltje verschenen waarin de diaconale opdracht van de kerk wordt belicht. De brochure is bedoeld als informatie maar kan ook dienen voor een gespreksavond over dit onderwerp. De uitgave beslaat 28 pagina's en is voorzien van illustraties.
De prijs bedraagt € 0,75, te bestellen via info@okkn.nl

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75