Landelijk

Landelijk bestuur
De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, dat betekent dat de bisschoppen in hun bisdom leiding geven aan het bestuur. Landelijk werkten de bisschoppen al lang samen. Sinds 1981 delen de bisschoppen hun bestuursverantwoordelijkheid met een college van gekozen leken en geestelijken uit de beide bisdommen. Dat college, het Collegiaal Bestuur, is belast met de bestuurlijke zorg voor alle aangelegenheden de landelijke kerk betreffende. Het Collegiaal Bestuur heeft in totaal acht leden. Het secretariaat van de kerk is gevestigd te Amersfoort, zie het Bisschoppelijk Bureau hieronder.

Synode
De kerk kent ook een Synode waarin vertegenwoordigers van de parochies en de geestelijkheid zitting hebben. De Synode adviseert de bisschoppen en het Collegiaal Bestuur en heeft het budgetrecht voor de financien van de landelijke kerk. De Synode komt tenminste eenmaal per jaar bijeen in november. De leden van de Synode komen ter voorbereiding op de zitting regelmatig in zogenoemde cluster (regionale) bijeenkomsten bijeen.

Parochies
De parochies hebben een eigen bestuur, dat gevormd wordt door de pastoor(s) en een aantal kerkmeesters. Zowel de pastoor als de kerkbestuursleden worden door de bisschop benoemd. De parochies zijn verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen van hun financiele handel en wandel en werken op basis van een door de bisschop goedgekeurde begroting.

Financien
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft een grote mate van centrale financiering, zo worden de pastoors door de landelijke kerk betaald. Dat is mogelijk door het systeem waarbij de parochies een heffing afdragen van hun inkomsten uit de bijdragen van de leden (actie kerkbalans) giften en collecten, inkomsten uit beleggingen, onroerend goed e.d. Door deze wijze van financiering is de pastorale zorg ook voor 'arme' parochies gegagrandeerd.

Commissies
De bisschoppen en het Collegiaal Bestuur worden op tal van terreinen geadviseerd door diverse commissies, zoals de Commissie Financiën en Materieel, de Commissie Liturgie, de Orgelraad e.d.

Statuut 5e Uitgave 2e herziene druk 2016
Voor iedere organisatie zijn er spelregels nodig. Voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland staan die spelregels in het statuut. De nieuwe versie van het statuut is van kracht geworden met ingang van 1 september 2007.

In deze nieuwe versie van het statuut is voor het eerst een preambule opgenomen, waarin de historische achtergrond en de ecclesiologische (kerkleer) beginselen kort zijn weergegeven. Het statuut wordt daarmee in een perspectief geplaatst.

Voor meer informatie:

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75