Stichting Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht (2016)

Ten behoeve van de Belastingdienst

Naam: Stichting Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te Utrecht
RSIN nummer: 002 882 693
Secretariaat: de Maat 23, 3931 AR Woudenberg, orkasecretariaat@gmail.com

Samenstelling bestuur

De heer F.L.C. de Haart, voorzitter; de heer F.C. van Westrenen, vice-voorzitter; mevr. I.E. van Kasteel, secretaris; de heer M.C. Bakker, penningmeester; de heer P.W.B. Verheul, huismeester.

Beleidsplan

Het bestuur van de stichting vergadert maandelijks waarbij besloten wordt over aanvragen van individuen en instellingen. Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.

Beloningbeleid

De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.

Doelstelling

Het bieden van financiële hulp aan personen en instellingen die op één of andere manier deze hulp niet (meer) ontvangen van andere instanties. De hulp wordt geboden aan ouderen, zieken, wezen en hulpbehoevenden, in het bijzonder aan degenen die behoren tot de Oud-Katholieke parochie van Utrecht. Daarnaast worden er bijdragen verstrekt aan (regionale) organen en instanties binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland wanneer dit verband houdt met deze doelstellingen.

Overige activiteiten

Er werden in 2018 toekenningen gedaan aan: Huize Agnes, Buurtpastoraat, IMC weekendschool, Stichting NU, huize Timon, OMDUW, Vrouwensynode, Stichting Vrienden van het Catharijneconvent, SWOKU SWOKA, Schuldhulpmaatje, Stadsteam Utrecht LDH, alsmede ondersteuning leden van de OK Kerk en daarbuiten.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant en gecontroleerd door de superintendent. Het vermogensbeheer is verdeeld over de ABN-AMRO en Triodos, beide op basis van een maatschappelijk verantwoorde portefeuille, beide met een profiel ‘Instandhouding vermogen - gemengd obligaties’.

Verslagjaar 2018

BATEN

 

 

Netto opbrengst onroerend goed

€ 5.719

 

Netto opbrengst vermogensbeheer

€ 116.630

 

Fundaties

€ 13.251

 

Overige opbrengsten

€ 6.750

 

Totaal baten

  € 142.350

 

   

LASTEN

 

 

Bijdragen landelijke Kerk 

€ 95.938

 

Bijdragen Parochie Utrecht

€ 9.047  
Bijdragen stad Utrecht

€ 30.961

 
Overige bijdragen/bestedingen

€ 115.496

 

Beheerkosten

€ 30.560

 

Totaal lasten

  € 282.002

 

   

Saldo baten minus lasten

 

--€ 139.652

Mutaties in reserves en voorzieningen 

 

€ 52.695

Operationeel resultaat 2018

  - € 86.957

Het eigen vermogen bedroeg eind 2018 € 11.529.197,-

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75