Seminariereeks

Het Oud-Katholiek Seminarie kent een eigen publicatiereeks, waarvan de afleveringen twee- tot driemaal per jaar verschijnen, afhankelijk van hun omvang. In iedere aflevering is een overzicht opgenomen van de verschenen delen. Dissertaties kunnen in de reeks worden opgenomen, alsook scripties voor het doctoraal of het kerkelijke examen die zich door kwaliteit en relevantie onderscheiden. Ontbrekende nummers uit de reeks zijn niet meer leverbaar.

Prijzen incl. verzendkosten

Sem.65

Nr. 65 The Iglesia Filipina Independiente:

De Iglesia Filipina Independiente en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht leven sinds 1965 in kerkelijke gemeenschap. Deze bundel bevat bijdragen aan de theologie, de geschiedenis en spiritualiteit van IFI. De taal is Engels.

€ 16.50

Remco

Nr. 64 Kerk en Geloof in een seculiere samenleving

REMCO ROBINSON liet het samenspel en vaak ook de spanning tussen kerk-zijn, geloven en het leven in een seculiere samenleving een belangrijke rol spelen in zijn werk als theoloog en pastor; zijn eigen leven als gelovige en priester was er ook van doordrongen.

€ 24.50

Mattijs

Nr. 63 Geloof dat probeert te begrijpen

Oud-katholieke theologie is een hedendaagse manier van theologiseren, vanuit een katholieke identiteit, in een oecumenische context, op basis van de Schrift en de vroege kerk. Dit boek bevat voorbeelden van zo’n benadering. De auteur is rector van het Oud-Katholiek Seminarie, waar hij systematische theologie en liturgie doceert.

€ 24.50

Sem.62

Nr. 62 Hans Uytenbogaardt een katholieke protestantse liturgiewetenschapper

Lezing 'Willem Barnard en Allerheiligen' bij de ontvangst van de Andreas Rinkelprijs en de opening van het academisch jaar, 30 september 2017. Aangevuld met eerdere bijdragen over de katholiciteit van het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland.

€ 14.50

Sem.61

Nr. 61 Pierre-Jean-Francois Percin de Montgaillard en het ius liturgicum

Hoe vanuit Rome ook de uniformiteit in de liturgie werd gedirigeerd en lokale variaties werden geweerd. College van dr. Koenraad Ouwens bij de opening van het academisch jaar aan het Oud-Katholiek Seminarie.

€ 14.50

Sem.60

Nr. 60 Ambt - Spiritualiteit - Roeping.

De bijdragen bieden uit verschillende tradities en plekken in de kerk inzicht in de band tussen spiritualiteit, ambt en roeping. De auteurs zijn rooms-katholiek, protestants en oud-katholiek. Monastieke,pastorale, en wetenschappelijke perspectieven komen ruim aan bod, waarbij de auteurs eigen ervaringen in gesprek brengen met hun theologische traditie. De teksten gaan terug op symposia in 2017 en 2018; de bundel verscheen onder redactie van

€ 17.50

SR59

Nr.59 Allemaal vreemdelingen in een 'christelijk' Europa

De vraag naar de identiteit van Europa speelt op de achtergrond van politieke debatten op nationaal en internationaal niveau. De toestroom van vluchtelingen zou de '(joods-)christelijke identiteit' van Europa bedreigen. Beide inleiders benaderen de vraag naar deze identiteit vanuit een theologisch perspectief. Neerslag Quasimodolezing 2017.

€ 12.50

Seminarie 40

Nr.58 Herbronning

Bijdragen van het symposium ‘Herbronning’ van 9 december 2016 ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de bijzondere leerstoel 'Oude Katholieke Kerkstructuren'.

€ 15.00

SR 57

Nr. 57 Moedig Leiderschap

De tekst van de Quasimodolezing van 2016 van de Zweedse aartsbisschop KG Hammar en het coreferaat van Carola Schouten. De bundel bevat ook een inleiding op de persoon en het werk van Hammarskjöld door Joris Vercammen en de eerste Nederlandse vertaling van meditaties van KG Hammar bij teksten uit Hammarskjölds Merkstenen, geschreven voor het Hammarskjöldpad in het Noorden van Noorwegen.

€ 13.00

Sem56

Nr.56 Vrienden in het bisschopsambt.

In Vrienden in het bisschopsambt schetst Peter-Ben Smit hoe de bisschoppen Andreas Rinkel (Utrecht) en Urs Küry (Oud-Katholieke Kerk van Zwitserland) in hun ambtelijke correspondentie de koers van de Oud-Katholieke Kerk in de jaren ’50 en ’60 uitzetten. De twee waren bevriend en ze bespreken onderwerpen zoals de zorg om voldoende pastoors, de ontwikkeling van een oud-katholieke theologie, de nasleep van de wereldoorlogen, de situatie van kerken achter het ijzeren gordijn, de opkomende oecumene, en de uitdagingen van de jaren ’60 dan ook in “klare taal, met de nodige betrokkenheid en humor, als vrienden die aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen.” Het boek biedt een uniek kijkje achter de schermen in deze nog weinig onderzochte periode uit de oud-katholieke geschiedenis.

€ 28.50

Sem55

Nr.55 Modèle de tous les autres.

Prof. mr. Jan Hallebeek gaat in Modèle d tous les autres, een overigens Nederlandstalig werk, in op de rol die de kerkvergadering in Handelingen 15 gespeeld heeft om synodaliteit in de traditie van de Oud-Katholieke Kerk en de bisschoppelijke Cleresie te onderbouwen. Hij laat daarbij zien hoe een tekst in de loop van de geschiedenis steeds anders wordt uitgelegd om een andere, nieuwe praxis te onderbouwen. Hallebeeks studie is tevens zijn afscheidscollege als docent kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie, zoals hij dat op 15 oktober 2016 uitsprak. Bij die gelegenheid werd hij ook kerkelijk onderscheiden met de St. Maartenspenning.

€ 13.00

Sem 54

Nr 54 Menselijke waardigheid in de klem?

"Menselijke waardigheid in de knel? De kerk een zorg'" Tekst van de negende Quasimodolezing, uitgesproken op 10 april 2015 en de reacties daarop, gevolgd door een paneldiscussie.

€ 10.00

Sem 53

Nr. 53 Traditie als missie

In vijf korte hoofdstukken gaat de auteur in op de prikkelende stelling "Traditie als missie van de kerk". Een historische inbedding, een oecumenische-theologische reflectie, vorm en inhoud en de missionaire presentie als communicatieve belichaming van de traditie.

€ 10.00

Sem 52

Nr. 52 Het Kapittel van Haarlem 1561-1853

Erna Peijnenburg dook in het kader van de afronding van haar kerkelijke studie aan het Oud-Katholiek Seminarie in de geschiedenis van het Haarlemse Kapittel. Vlot geschreven studie over een soms vergeten interessante geschiedenis.

€ 13.00

Seminarie reeks 51

Nr. 51 Over Katholiciteit als netwerk, de noodzaak van religie en de waarden van het koningschap

Quasimodolezingen 2011-2013 2011: Netwerken voor de toekomst: katholiek zijn over de grenzen heen, Katherine Jefferts Schori 2012: Leren van religies: Jurgen Habermas en de onmisbaarheid van religieuze gemeenschappen door Henk de Roest 2013: De waarden van het koningschap, over vorsten, volkeren en vrede. Door Ernst Hirsch Ballin

€ 13.00

Meester in kerk en recht

Nr. 50 Meester in Kerk en Recht

Vijf en twintig jaar vervult prof.mr. Jan Hallebeek als toegevoegd docent de leeropdracht voor kerkelijk recht aan het Oud-Katholiek Seminarie. Deze bundel eert de inzet van Jan Hallebeek voor seminarie en kerk met studies op het gebied van de kerkgeschiedenis, de ecclesiologie (leer van de kerk) en het kerkelijk recht. De studies raken aan verschillende werkvelden van de jubilaris en geven tegelijkertijd aanzetten voor het eigen verder denken op de genoemde gebieden. Bundel werd aangeboden tijdens de Seminariedag, 21 september 2013 te Haarlem.

€ 25.00

Canoniek recht

Nr. 49 Canoniek Recht in Ecclesiologische Context

Canoniek Recht in Ecclesiologische Context van de hand van prof.dr. J.J. Hallebeek. Dit boek geeft een inleiding in het kerkelijk recht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (290 pagina's, geïllustreerd). De syllabus kerkelijk recht van prof. Hallebeek is in 25 jaar uitgegroeid tot een handboek, waarin het oud-katholiek kerkelijk recht wordt uitgelegd in zijn identiteitsbepalende historische context. Een zeer boeiende en lezenswaardige uitgave!

€ 27.95

Wegwijs

Nr. 48 Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk

Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk, een bijgewerkte herdruk van een eerder verschenen uitgave van de hand van mgr.dr. D.J. Schoon. Een beknopte inleiding in de geschiedenis, de voornaamste geloofsopvattingen, liturgie, organisatie en relaties met anderen kerken.

€ 9.95

God en de Mammon

Nr. 47 God en de mammon in crisistijd. Niet bij markt alleen zult gij leven.

De teksten van de vierde Quasimodolezing, gehouden door Roelf Haan op 24 april 2010. Met bijdragen van Gert van Maanen, Frank de Haart en Dick Schoon.

€ 12.00

Nr. 46

Nr. 46 Building on the Bonn Agreement

Een Engelstalig overzicht van de relatie van de Anglicanen en Oud-Katholieken voor en na het sluiten van de overeenkomst in Bonn in 1931, waar een volledige kerkelijke gemeenschap werd aangegaan. Tevens een overzicht van de Anglicaans-Oud-Katholieke Theologenconferenties 1957-2008.

€ 22.50

SEM.45

Nr. 45 Bescheiden en bewogen

Een uitgave van de derde Quasimodolezing, gegeven door Erik Jurgens op 18 april 2009. Met bijdragen van Greetje Witte-Rang, Jan Hallebeek en Joris Vercammen.

€ 12.00

SEM.44-1

Nr. 44 Toegewijd denken

Redes uitgesproken bij de toekenning van de Pascalprijs door prof.dr. Urs von Arx en dr.A.W.J. Houtepen.

€ 12.00

TitelbladSeminarieeks42

Nr. 42 The Message of Port-Royal for our Godless World

Weergave van de eerste Quasimodo lezing gehouden door Ellen Weaver Laporte op 14 april 2007

€ 10.00

Sem.41

Nr. 41 Ignaz von Döllingers Lutherbild

Beschrijving en analyse van het beeld dat Ignaz von Döllinger had van Maarten Luther en de wjize waarop dit beeld veranderde gedurende zijn leven. Ook is er aandacht voor de manier waarop Von Döllinger over Luther correspondeerde

€ 10.00

Vergelijking

Nr. 40 Vergelijking als weg tot historische kennis

Inaugurale rede van Prof.dr. Angela Berlis over de methode van de vergelijkende geschiedsschrijving

€ 7.50

Seminariereeks 39

Nr. 39 Reasonable and Reverent

Beschrijving van het denken van Charles Gore zoals dat staat weergegeven in zijn Lux Mundi

€ 7.50

Zwarte Boek

Nr. 38 De drie hoofdgeschillen van het Zwarte Boek

Weergave van de openingsles van het studiejaar 1927-1928 aan het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort door A.J. van den Bergh, bezorgd en ingeleid door Jan Hallebeek

€ 12.00

Gezag als gave

Nr. 37 Gezag als gave

Verslag van het Symposium op 13 december 2003 over gezag in de kerk in een oecumenisch spanningsveld met bijdragen van Jeremy Caligiorgis (metropoliet van Zwitserland, oecumenisch patriarchaat), Daniel Ciobotea (aartsbisschop en metropoliet van Moldavië en Bukovina), Martien Brinkman (docent oecumenische theologie, VU), Christopher Hill (Anglicaanse bisschop van Stafford), Angela Berlis (bijzonder hoogleraar Oud-Katholieke kerkstructuren), onder redactie van Jan Hallebeek (hoogleraar geschiedenis van het Europese recht, VU) met een voorwoord van Joris Vercammen (aartsbisschop van Utrecht)

€ 10.00

Sem.34

Nr. 36 High Church Varieties

Drie essays over de continuïteit en discontinuïteit on het negentiende eeuwse Anglo-Katholieke denken

€ 9.10

Niek

Nr. 34 Liturgievernieuwing in de Oud-Katholieke Kerk

Bijdragen aan het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Can. J.N. van Ditmarsch als voorzitter van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie over de geschiedenis van het Oud-Katholieke Kerkboek, Gezangboek en Lectionarium, 30 jaar liturgievernieuwing in de Alt-Katholische Kirche Deutslands; de verschillen tussen de deelname aan een Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke viering; de eredienst in de Samen op weg-kerken; de charismatische vernieuwing in de liturgie

€ 8.00

Sem.33

Nr. 33 Op weg naar een rehabilitatie van Petrus Codde?

Verhandeling over de wijze waarop Petrus Codde wordt beschreven in de kerkgeschiedenis, een eigen situering van Codde in de geschiedenis en de gevolgen van zijn schorsing, de relatie van de kerk van de Oud-bisschoppelijke Clerezie en Rome en een poging tot rehabilitaie van Codde

€ 4.55

Daneels

Nr. 31 De 'Wondere Afscheidpreekens'van Pater Daneels

Inaugurale rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de oude katholieke kerkstructuren over de invloed van de kerk-politieke omstandigheden in Oudewater in 1705 op het kerkelijke leven aan de handvan de preken van Pater Daneels.

€ 4.55

alonso

Nr. 29 Alonso "el Tostado"

Beschrijving van het leven en de opvattingen van Alonso "el Tostado" over jurisdictie in de kerk en de relevantie hiervan voor de oud-katholieke opvatting van jurisdictie in de kerk.

€ 6.50

Stukjesboek

Nr. 28 Het Stukjesboek. Missen en Gezangen 1745-1803

Beschrijving van de geschiedenis van Missen en Gezangen. Waar komen de gezangen vandaan die alleen in Oud-Katholieke bundels voorkomen? Wat is de herkomst van de gezangen die soms in een andere versie ook in andere liedbundels te vinden zijn? Langs welke weg heeft zich uit de inhoud van Missen en Gezangen een zo uniek kerkelijk liederenbestand kunnen ontwikkelen?

€ 20.00

Nr. 27 - 'De Haagse teksten' NIET MEER LEVERBAAR

Nr. 27 - 'De Haagse teksten' NIET MEER LEVERBAAR

Een weergave van de referaten en de beschouwingen die gevoerd zijn op de studiedagen 'Vrouw en kerkelijk ambt' op 18-20 januari 1994.

€ 4.55

Nr. 24 - Batavia Sacra

Nr. 24 - Batavia Sacra

Een verzameling van studies van drs. Fred Smit, kerkhistoricus verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie van 1976 tot zijn overlijden in 1990.

€ 11.35

Nr. 23 Over de oorsprong van jurisdictie

Nr. 23 Over de oorsprong van jurisdictie

Verhandeling over het begrip Jurisdictie in de Oude kerk, de Scholastiek, de Codex Iuris Canonici en een eigen visie.

€ 4.55

boekhuis

Nr. 22 Het pastoraat aan katholieken tussen Vecht en Eem (1638-1646)

Historische beschrijvingen van de organisatie van en conflicten rond het pastoraat in het gebied tussen de Vecht en de Eem.

€ 6.50

Nr. 19 - Concelebratie. Afscheidscollege 28 september 1985

Nr. 19 - Concelebratie. Afscheidscollege 28 september 1985

Bespiegelingen over de concelebratie, de argumenten voor en tegen vanuit de ambtstheologie en ecclesiologie uitgesproken door C.Tol tijdens zijn afscheidscollege als hoogleraar aan het Oud-Katholiek Seminarie

€ 4.55

Synode

Nr. 17 Uit de geschiedenis van de synode

Geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en werkwijze van de synode binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

€ 6.50

Nr. 16 - De fundaties van Sasbout en Pieter van der Dussen te Delft (1622 - 1752)

Nr. 16 - De fundaties van Sasbout en Pieter van der Dussen te Delft (1622 - 1752)

Beschrijving van de geschiedenis van de katholieke armenzorg in Delft in de 17e en 18e eeuw.

€ 4.55

1054

Nr. 13 1054 In het spanningsveld van Utrecht, Rome, Constantinopel en Cantebury

Afscheidscollege van prof.dr. P.J. Maan als docent aan het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort over de situaties in de verschillende kerken in het jaar 1054, de scheiding tussen de oosterse en westerse kerk.

€ 5.00

Hofje

Nr. 12 Het hofje van Buytenwech te Gouda, in de jaren 1684-1713

Beschrijving van de katholieke armenzorg te Gouda en het Hofje van Buytenwech tussen 1684 en 1713

€ 5.00

50 jaar

Nr. 11 1931-1981 Vijftig jaren full communion tussen de Anglikaanse en Oud-Katholieke Kerken

Beschrijving van de tot standkoming van de full communion tussen de Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken en een dogmatisch-theologische visie hierop

€ 5.00

Nr. 10 Eenheid in conciliariteit

Nr. 10 Eenheid in conciliariteit

Essay op het gebied van de ecclesiologie en het canoniek recht over kerkelijke eenheid in de vorm van conciliariteit

€ 5.00

oratoanen

Nr. 9 Franse Oratorianen en de Clerzie in de jaren 1752-1763

Beschrijving van de geschiedenis van de Franse Oratorianen in Nederland in de periode 1752-1763

€ 5.00

Nr. 8 Het ideaal van de

Nr. 8 Het ideaal van de "Ecclesia Primitiva" in het Jansenisme en het Oud-Katholicisme

Theologische beschouwingen en kanttekeningen bij het ideaal van de Ecclesia Primitiva (De kerk van de eerste tien eeuwen als ijkpunt). Openingscollege voor het studiejaar 1979-1980 van het Oud-Katholiek Seminarie

€ 5.00

Nr. 7 Naamlijst der pastoors van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Nr. 7 Naamlijst der pastoors van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Lijst van namen van de pastoors per Oud-Katholieke parochie van het begin van de 17 eeuw tot in de jaren '70 van de 20e eeuw met zoekregister.

€ 2.50

Nr. 6 Communis Omnium Possessio et Omnium Una Libertas

Nr. 6 Communis Omnium Possessio et Omnium Una Libertas

Twee opstellen over het Privaateigendom en vrijheid bij Thomas van Aquino.

€ 3.00

Nr. 5 Chiliastische en charismatische stromingen en de Clerezie in het begin van de 19e eeuw

Nr. 5 Chiliastische en charismatische stromingen en de Clerezie in het begin van de 19e eeuw

Openingscollege van het studiejaar 1978-1979 over chiliastische (gericht op de Eindtijd) en charismatische stromingen in de 19e eeuwe kerk van de Clerezie

€ 5.00

Nr. 4 Beknopte bibliografie van de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Nr. 4 Beknopte bibliografie van de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Overzicht van alle publicaties op het gebied van de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland van 1768-1978

€ 4.55

Nr. 3 - De Rooms-Katholieken te Leiden van ongeveer 1650 tot de tweede helft van de achttiende eeuw

Nr. 3 - De Rooms-Katholieken te Leiden van ongeveer 1650 tot de tweede helft van de achttiende eeuw

Beschrijving van de geschiedenis van de Rooms-Katholieken in Leiden van 1650 tot 1750.

€ 4.55

Nr. 2 De kandelaar van het licht

Nr. 2 De kandelaar van het licht

Inaugurale rede uitgesproken door J. Visser bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Oud-Katholieke Kerkstructuren.

€ 2.75

Nr. 1 250 jaar Oud-Katholiek Seminarie

Nr. 1 250 jaar Oud-Katholiek Seminarie

Beschrijving van de geschiedenis van het Oud-Katholiek Seminarium te Amersfoort.

€ 4.55

Maior Caritas

Maior Caritas

Voordrachten bij de uitreiking van de Mgr.dr. Andreas Rinkelprijs en de Blaise Pascalprijs aan Prof.dr. J.A.G. Tans en Mgr. M. Kok.

€ 1.00