Synode

De Synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en geeft advies aan het Episcopaat en het Collegiaal Bestuur over alle zaken, welke de kerk betreffen.

Synode in bedrijfZo luidt de betreffende bepaling van het Statuut van de kerk. Bij de instelling van de Synode aan het begin van de 20e eeuw werd gekozen voor een adviserende en niet voor een besturende Synode. Ondanks herhaalde wijzigingen in de structuur van de Synode is hierin tot op vandaag geen verandering gekomen, behalve dat enkele jaren geleden wel het 'Budgetrecht' aan de Synode werd toegekend. Dat houdt in dat het Collegiaal Bestuur jaarlijks het budget van de landelijke kerk ter goedkeuring aan de Synode dient voor te leggen en hiermee heeft de Synode toch een sturend instrument in handen gekregen.

Vertegenwoordigers
De Synode bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de parochies en wel per parochie 1 en vertegenwoorders uit de geestelijkheid, in de verhouding 2/3 en 1/3. De parochievertegenwoordigers kunnen zich in de Synode laten bijstaan door een secundus, deze hebben echter geen stemrecht.

Stemrecht
Er is sprak van een gewogen stemrecht, de zwaarte van de stem per parochie is afhankelijk van het aantal meelevende leden per parochie.

Presidium
De Synode wordt geleid door een Presidium, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en tenminste twee vice-voorzitters. De zittingstermijn is vier jaar.
De huidige voorzitter is de heer C.P. Groenewegen uit Den Haag. Het presidium is bereikbaar via synode@okkn.nl


Agenda
De agenda wordt vastgesteld door het Presidium in overleg met het Collegiaal Bestuur. De jaarlijkse najaarszitting van de Synode kent als vaste onderdelen van de agenda de bespreking van het verslag van het Collegiaal Bestuur inclusief de Rekening en Verantwoording van het vorige jaar, de beleidsvoorstellen voor het volgende jaar en het budget. Alle leden van de Synode hebben het recht om voorstellen voor de zitting in te dienen. Ook de verkiezing van leden van het Collegiaal Bestuur gebeurt door de Synode.
Een eucharistieviering is eveneens een vast onderdeel van de agenda.

Incidenteel worden er extra zittingen gehouden in het voorjaar over bijzondere onderwerpen (Vrouw en ambt, 1998, Beleid juni 2006 en mei 2007, april 2010 en februari 2014).

Openbaar
De zittingen zijn openbaar, tenzij anders beslist door de voorzitter.
Voor aanvragen agenda's van de zitting der synode wordt verwezen naar het Bisschoppelijk Bureau.

Agendastukken

In oktober worden de synodestukken per post aan alle synodalen verstuurd. Tevens zijn deze inzichtelijk op deze website, via het hoofdmenu Landelijk >> Synode >> Aanvullende stukken. Deze stukken zijn niet zichtbaar voor gasten van de website. Nieuwsberichten en verslagen van zittingen zullen wel openbaar gepubliceerd worden.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75