Collegiaal Bestuur

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw besloten de bisschoppen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te delen met vertegenwoordigers van geestelijken en leken in een collegiaal bestuur. Het Collegiaal Bestuur is sinds 1982 het landelijke bestuurscollege van de kerk. De bisschoppen behielden daarin wel de eigen verantwoordelijkheid voor zaken, die krachtens de katholieke traditie bij de bisschop horen, zoals het toezien op de verkondiging van het evangelie, de leer van de kerk en de bediening van de sacramenten en het pastoraat.

De leden van het Collegiaal Bestuur worden, behoudens de bisschoppen, gekozen voor een periode van vier jaar. In het bestuur hebben zitting:

* de bisschop van Haarlem - mgr. dr.D.J.Schoon (voorzitter)
* de aartsbisschop van Utrecht - mgr. drs. B.Th. Wallet
* de thesaurier (penningmeester) - ir. H. Toorman 
* de deken van het bisdom Haarlem - prof. dr. P.B. Smit
* een vertegenwoordiger van de Utrechtse geestelijken - drs. L. Runhaar 
* een vertegenwoordiger van de Haarlemse gelovigen - G.J. van der Hulst
* een vertegenwoordiger van de Utrechtse gelovigen - T. van Dam 
* een vertegenwoordiger van de Synode  - dr. M.J. Blaauw

De bisschoppen vormen samen met de Thesaurier en de algemeen secretaris het Dagelijks bestuur, dat is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Binnen het bisdom overleggen de bisschoppen met regelmaat met hun geestelijken over de meer pastorale onderwerpen en jaarlijks komen de geestelijken samen in een adviserende Provinciale Synode. De bisschoppen en het Collegiaal Bestuur worden daarnaast bijgestaan door een groot aantal adviserende en uitvoerende commissies op het gebied van liturgie, geloofszaken, catechese, diaconaat, missie etc.

Jaarlijks legt het Collegiaal Bestuur in de synode verantwoording af van het gevoerde beleid en doet voorstellen voor het komende jaar. 
 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75