Vorming & Toerusting: het aanbod

De synode vindt het belangrijk dat er in onze kerk voldoende aandacht is voor Vorming en toerusting. Het gaat daarbij niet alleen om (Bijbel-) kennis maar ook om verdieping van het eigen geloof.

Als mensen met elkaar in gesprek gaan over de vragen en antwoorden van het leven, zullen ze elkaar helpen. Wij denken dat mensen behoefte hebben om met elkaar in gesprek te raken over allerlei onderwerpen die hen bezig houden. Niet om van elkaar te leren hoe het allemaal moet. Maar om herkenning te vinden bij de ander en wellicht bemoedigd te worden.
Maar het gaat niet alleen om de individuele mens. Dit gesprek over geloof kan de basis vormen voor kerkopbouw en missionaire presentie van de kerk.

De werkgroep Toerusting en Vorming bestaat nu 3 jaar. We hebben nagedacht over de vraag hoe we de mensen in de parochies (en wellicht daarbuiten) van dienst kunnen zijn. Het blijkt moeilijk te zijn om mensen bij elkaar te krijgen in een nieuwe groep voor een geloofsgesprek. Maar binnen bestaande groepen is er behoefte aan goed materiaal.
Daarom wil de werkgroep regelmatig uitgewerkt materiaal aanbieden dat in een groepsbijeenkomst kan worden gebruikt. Het gaat om Bijbelstudies maar ook om gespreksvragen over andere onderwerpen.
We proberen het materiaal zo te maken dat niet alleen een pasto(o)r, maar ook een vrijwilliger het kan gebruiken. Het is de bedoeling dat er per jaar 2 tot 4 nieuwe programma’s worden ontwikkeld.

Joke Kolkman is als lid van deze werkgroep belast met het ontwikkelen van materiaal. Suggesties, vragen en andere opmerkingen zijn bij haar van harte welkom. Hebt u een idee over een goed onderwerp? Is een bestaand programma te lang of te kort? Te moeilijk of juist te oppervlakkig? Ik hoor het graag van u via het mail adres: j.kolkman@xs4all.nl
Tegelijk hoor ik het graag als u goed en bruikbaar materiaal hebt. Heeft een programma “zijn dienst bewezen”, dan zou het wellicht op een andere plaats ook gebruikt kunnen worden.
Alle programma’s zijn via deze website te downloaden. De genoemde DVD: Stel ik zoek een kerk…” is op het bisschoppelijk buro of via de webshop te bestellen. Dit geldt ook voor het nummer van de Oud- Katholiek met het artikel: Alles is genade.

 

* Programma 1: bespreking DvD Stel ik zoek een kerk en Identiteitsnummer De Oud-Katholiek

* Programma 2: 'k heb verloren, een bijeenkomst over verlieservaringen

* Programma 3: Hollen of stilstaan, Jezus ontmoet Maria en Martha

* Programma 4: Oud-katholiek worden en zijn. Een cursus over geloven en kerk-zijn in deze tijd (4 avonden)
N.B. Als er pastores zijn die de cursus willen geven, en eventueel met collega's willen voorbereiden, kunnen ze contact met Joke Kolkman opnemen. Zij is bereid de pastores op weg te helpen want er wordt wel e.e.a. van ze verwacht als ze met deze stof aan de slag gaan.

* Programma 5: een eerste kennismaking voor belangstellen en gastleden (1 avond)

* Programma 6: Handreiking bespreking boek Oud- en nieuw-katholiek .

* Programma 7: Toerustingprogramma voor de Veertigdagentijd: Leven in de maat Over vasten (2 avonden)

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75