Kerk en homoseksualiteit

Net als de meeste kerken, heeft ook de Oud-Katholieke Kerk van Nederland moeten zoeken naar een eigen antwoord op de vragen, die homoseksualiteit stelt aan de kijk op relaties en het huwelijk.

Het meest pregnant is dat geformuleerd in een voorstel van het Collegiaal Bestuur aan de synode van november 2006 om de zegening van twee mannen of vrouwen, die een huwelijk hebben gesloten, toe te staan:

„De Oud-Katholieke Kerk van Nederland stelt geen bijzondere voorwaarden aan de seksuele leefwijze van gelovigen voor deelname aan de kernsacramenten van doop en eucharistie. Het geloof dat wordt verondersteld richt zich op de gehele mens, die in Christus wordt herboren tot een nieuwe schepping en door deel te hebben aan diens lichaam en bloed sterft aan de zonde en verrijst tot nieuw leven. De gehele leefwijze, inclusief de seksuele praktijk, getuigt naar het voorbeeld van Jezus Christus van geloof, hoop en liefde, in gehoorzaamheid aan Gods woord en ten dienst van de naaste. Voor deelname aan doop en eucharistie stelt de Oud-Katholieke Kerk daarom aan homoseksuelen geen principieel andere voorwaarden dan aan heteroseksuelen. „
In onze kerk zijn homoseksuele gelovigen dus volwaardige kerkleden, met alle rechten en plichten daaraan verbonden. Alle vormen van discriminatie, laat staan geweld, ten opzichte van de homoseksuele medemens worden dan ook afgewezen en veroordeeld.

Idaho-initiatief

In ons land doet zich regelmatig geweld voor – subtiel en minder subtiel – tegen homoseksuele mannen en vrouwen. Ze worden in elkaar geslagen, lastig gevallen, getreiterd of uitgescholden en kunnen meemaken dat hun auto wordt vernield of hun huis wordt beklad. Op veel plekken durven ze er niet voor uit te komen dat ze homoseksueel zijn.

Ter gelegenheid van de International Day Against Homophobia (IDAHO) verklaren wij als vertegenwoordigers van Nederlandse kerken het volgende:

We denken niet in alle opzichten gelijk over homoseksualiteit, maar we zijn één in het geloof dat de mens geschapen is naar het beeld van God en kostbaar is in zijn ogen. Daarom moeten mensen waardig met elkaar omgaan – respectvol, vreedzaam en liefdevol – en is geweld tegen homoseksuelen, in welke vorm dan ook, uit den boze.

Van elke schending van mensenrechten zeggen we nu: dat deugt niet. Vandaag benadrukken we dat in het bijzonder waar het de schending van de mensenrechten van homoseksuelen betreft. Daaronder vallen alle vormen van fysiek, psychisch en verbaal geweld tegen homoseksuelen evenals het aanzetten tot deze vormen van geweld. Wie geweld gebruikt tegen de mens als beelddrager van God, gaat voorbij aan Christus’ oproep om God en de medemens lief te hebben. Ook in onze geloofsgemeenschappen is de menselijke waardigheid van homoseksuelen soms geschonden, door liefdeloos en zonder begrip met hen om te gaan.

We willen ons op alle mogelijke manieren ervoor inzetten de waardigheid van alle mensen te verdedigen. We roepen gelovigen in onze kerken op geen voeding te geven aan enige vorm van geweld tegen homoseksuelen. Kerken willen, naar het voorbeeld van Christus, ruimte bieden voor ontmoeting. Zij willen een veilige plaats zijn voor iedereen, ook voor homoseksuelen.

We roepen iedereen op om op hun eigen plaats in de maatschappij een omgeving te bieden waar homoseksuelen zich veilig voelen en zo ook bij te dragen aan een veilig klimaat in onze samenleving.

We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden.

 

Utrecht, 17 mei 2011
U kunt deze verklaring mede ondertekenen.


Ad de Boer, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Ds. Willem Altink, voorzitter van de Nederlandse Unie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten.
Drs. Jan Willem van der Kamp, voorzitter van de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap.
Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken. De Raad van Kerken bestaat uit de volgende leden en associés met daarachter de naam van de primus-afgevaardigden:
Anglicaanse Kerk in Nederland (rev. Sam Van Leer)
Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland (Mor Polycarpus Augin Aydin)
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (ds. Ed van den Berg)
Vereniging van Orthodoxen ‘H. Nikolaas van Myra’ (priester Hildo Bos)
Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland (mgr. Jan van Burgsteden)
Protestantse Kerk in Nederland (dr. Arjan Plaisier)
Leger des Heils (majoor Jeanne van Hal)
Basisbeweging Nederland (mevr. Yosé Höhne – Sparborth)
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (ds. Willem Altink)
Remonstrantse Broederschap (ds. Foeke Knoppers)
Molukse Evangelische Kerk (ds. Zeth Pattikayhatu)
Koptisch Orthodoxe Kerk (drs. Magdy Ramzy)
Evangelische Broedergemeente in Nederland (drs. Christoph Reichel)
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (drs. Henk Stenvers)
Oud-Katholieke Kerk van Nederland (mgr. dr. Joris Vercammen)
Religieus Genootschap der Vrienden/Quakers (ir. Kees Nieuwerth)

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75