Seksueel Misbruik

In iedere relatie, waarin sprake is van niet gelijkwaardige partners, kan zich seksueel misbruik voordoen. Het geeft geen pas om als kerk daarvoor de ogen te sluiten. 

Samen met enkele andere kerken heeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zich aangesloten bij het SMPR, het onafhankelijk meldpunt voor Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.

U kunt terecht bij het SMPR om uw verhaal te doen bij een vertrouwenspersoon of om een melding te doen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet Oud-Katholiek.

Meer informatie vind u op de website van de SMPR. Meer informatie vindt u in deze Handreiking.

U kunt ook terecht bij de hulplijn Verbreek de Stilte (een initiatief van Slachtofferhulp Nederland). Zij zijn te bereiken via:


Naar aanleiding van meldingen van seksueel misbruik heeft het Collegiaal Bestuur van de OKKN in 2017 een onafhankelijke onderzoekscommissie benoemd. Deze Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN heeft in oktober 2018 haar rapport opgeleverd. De aanbevelingen uit dit rapport zijn vertaald in een Plan van Aanpak. De OKKN werkt moment aan de uitvoer van dit Plan van Aanpak.

Een van de uitwerkingen van het Plan van Aanpak is de benoeming van een vaste klachtencommissie.
De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, twee leden en een plaatsvervangend lid en is benoemd per 1 januari 2019. Heeft u een klacht c.q. wilt u een melding doen dan kunt u zich richten tot de secretaris van de klachtencommissie via klachtencommissie@okkn.nl.

De werkwijze m.b.t. het indienen en de behandeling van een klacht is vastgelegd in de Klachtenregeling Seksueel Misbruik OKKN. 

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75