Breed Beraad

Breed Beraad

Suggesties voor bespreking Werkboekje Breed Beraad, de uitnodigingsbrief en de rapportage

A. Suggesties voor bespreking

De stuurgroep Breed Beraad heeft de kerkbesturen vroegtijdig gevraagd in de vastentijd aandacht te besteden aan het proces Breed Beraad.
Afhankelijk van het gebruik in de parochie zijn er diverse manieren waarop het gesprek over de parochie brochure Breed Beraad aan de orde gesteld kan worden. Wij noemen er een aantal :
* Gemeentebijeenkomst - organiseer 1 of meer bijeenkomsten gewijd aan dit thema. Dit kan een avondbijeenkomst zijn, maar overweegt u ook eens een gesprek na de zondagse viering.
* Groothuisbezoekavonden. In een aantal parochies worden huiskamer bijeenkomsten gehouden rondom een bepaald thema. Gebruik deze voor dit onderwerp dit jaar.
* Catechese - besteed ook aandacht aan dit onderwerp tijdens een bijeenkomst met jongeren. Zij vormen de toekomst van onze kerk.

Omdat het aantal thema's groot is, en deze onmogelijk in één avond allemaal behandeld kunnen worden, kunt u de onderwerpen splitsen in een paar aparte groepjes, of bijvoorbeeld een selectie maken.

Een suggestie voor een programma van 2 uur zou kunnen zijn :

15 minuten  Opening met korte inleiding over doel van Breed Beraad.
Korte inventarisatie :
Wat zijn voor de deelnemers de 2 belangrijkste thema's in het kader van groei. En welk thema mist men.
45 minuten  Bespreking van het best scorende thema a.h.v. vragen
15 minuten  pauze
30 minuten  Bespreking van het tweede scorende thema
15 minuten  Wat zou de bijeenkomst willen meegeven naar de Synode?

Tijdens de kerkmeestersdag van 4 maart in Hilversum zal uitgebreid worden stilgestaan bij verscheidende vormen van bespreking van het werkboekje. Het wordt daarom zeer aangeraden deze dag te bezoeken.

Aan de pastores wordt gevraagd om tijdens de veertigdagentijd in de preek ook aandacht te besteden aan de thema's van het Breed Beraad.

 
B. Suggesties voor uitnodigingsbrief parochianen

Beste parochianen,

Wat wordt de koers, die de Oud-Katholieke Kerk van Nederland de komende jaren uitzet? Voor welke prioriteiten wordt er gekozen bij een dalend ledental en krimpende financiële mogelijkheden? Moeten er kerken sluiten of kan het beheer efficiënter worden geregeld? Kan het aantal pastoors op het huidige peil worden gehandhaafd? Zijn de leden bereid hun lidmaatschap nog serieuzer te nemen? Zouden er ook alternatieven zijn, die tot nieuw elan en groei kunnen leiden? Vragen, waarmee de meeste kerkgenootschappen op dit moment worstelen.
Wij als parochie kunnen daar nu over mee praten.

Omdat het beleid geen zaak is van bisschoppen, bestuur of synode alleen, is vorig jaar in de kerk het Breed Beraad ingezet. Dit beraad in alle lagen van de kerk moet in de loop van het jaar uitmonden in een advies van een extra synodezitting op 10 juni 2006. Op basis van dit advies kan het bestuur dan de nieuwe beleidslijnen voor de komende jaren formuleren.

In september jl. werden bijeenkomsten gehouden van zowel synodalen als geestelijken met als materiaal een werkboekje waarin de problematiek kort was neergezet, er keuzemogelijkheden werden gegeven e.d. Een aantal groepjes is vanuit die bijeenkomsten daarna aan het werk gegaan om nog verdieping in het materiaal aan te brengen. Deze bijdragen zijn nu inmiddels binnen en worden verwerkt in de uiteindelijke vorm van het werkboekje.

Daarom nodigen wij u graag uit voor de bespreking van dit werkboekje op :

Datum, plaats, tijd

Uit de resultaten van onze bespreking(en) zullen worden gerapporteerd aan de stuurgroep, die concrete voorstellen voor de Synode zal creëren. Ook kunnen we zelfstandig als parochie voorstellen indienen.

Het kerkbestuur en uw Synodale vertegenwoordiger rekenen op een grote opkomst. Het is een unieke mogelijkheid om de toekomst en richting van onze kerk te bepalen.


Met vriendelijke groet,
Namen het kerkbestuur
 

C. Suggesties voor vragen ter bespreking tijdens bijeenkomsten
  
Hieronder vindt u een aantal voorbeeldvragen voor gesprek over de verschillende onderwerpen, welke als speerpunt belangrijk zijn aangegeven in dit proces. Als algemeen hoofdthema is gekozen voor 'Groei' en daarom ook een aantal vragen daarover.

1. Groei
1.1. Het hoofdthema is 'Groei'. Vindt u dat je in deze tijd nog wel kan streven naar 'Groei'?
1.2. Waarbij denkt u in eerste instantie aan als het gaat om 'groei'?
1.3. Vindt u het noodzakelijk dat de parochie moet groeien om zeker te zijn van een goede toekomst ?
1.4. Heeft u ideeën over het tot stand komen van deze groei in de parochie?
1.5. Welke ondersteuning zal de landelijke kerk moeten bieden om groei te stimuleren?
1.6. Groei is meer mensen en meer inkomsten, maar kan vorm krijgen in een grotere  rijkheid van de liturgie en pastoraal aanbod. Zou dit van toepassing zijn op uw parochie?
1.7. Soms zijn extra investeringen nodig om te kunnen groeien, waar denk u hierbij aan?

2. Identiteit
2.1. Geef eens de belangrijkste punten uit de theologische reflectie ?
2.2. Op welke wijze werkt de Oud-Katholieke identiteit door in uw parochie ?
2.3. Op welke wijze werkt de Oud-Katholieke identiteit door in uw persoonlijk leven?
2.4. Ervaart u de parochie als een gemeenschap of als een verzameling van individuele gelovigen ?
2.5. Hoe werkt de identiteit van de landelijke kerk door naar de parochies?
2.6. De OKKN heeft een Synodaal-Episcopale structuur, waarin alle geledingen een stem hebben. Vindt u dat u voldoende wordt gehoord in zowel het parochiële als in het landelijke niveau.

3. Jongeren
3.1. Is er voldoende inzicht in het aantal jongeren in uw parochie?
3.2. Is er vorm van kinderdienst en catechese in uw parochie?
3.3. Is de kerk nog wel aansprekend genoeg voor de jongeren van deze tijd?
3.4. Op welke wijze worden de jongeren in de parochie betrokken?
3.5. Wat verwacht u van de landelijke kerk op het gebied van initiatieven in het kader van de jeugd?

4. Pastoraat
4.1. Hoe zou u de werkweek van een pastoor in tijd en activiteiten willen invullen?
4.2. Op welke wijze kan een deeltijdpastoor het beste door een parochie ondersteund worden?
4.3. Heeft u enig idee wat een pastoor aan honorarium krijgt en vindt u dit gezien de opleiding en verantwoordelijkheden een goed niveau?
4.4. Wat is vanuit het oogpunt van groei de belangrijkste inzet  van pastores?
4.5. Vindt u het belangrijk dat pastores ook werk verrichten buiten het kerkelijk verband?

5. Liturgie en vieren
5.1. Op welke wijze kan de parochie meedenken in de vormgeving van de liturgie, of ligt deze naar uw idee volledig vast ?
5.2. Moet er iets aan de liturgie veranderen om deze aansprekender te maken voor jongeren?
5.3. Wat vindt van het openstellen van het kerkgebouw voor huwelijksinzegingen en uitvaarten aan niet Oud Katholieken ?

6. Financiën & Organisatie
6.1. Bent u bereid meer te gaan bijdragen aan bijv, Kerkbalans als de kerk daarom vraagt. Bijvoorbeeld voor het verhogen van de honoraria of het in stand houden van alle parochies ?
6.2. Het solidariteitsbeginsel is een van kernwaarden in onze kerk. De 'grote/vermogende' parochies helpen de 'kleintjes'. Vindt u dat we dit zo moeten laten?
6.3. Er bestaan een aantal fondsen in de kerk, die veel subsidies geven voor allerlei activiteiten en onderhoud. Vindt u dit een goede zaak of zou alles opgebracht moeten worden door de gelovigen?
6.4. Is de actie 'Kerkbalans' nog steeds de beste manier om de jaarlijkse bijdragen van alle gelovigen te verzamelen?
6.5. Wat merkt u als parochiaan van de jaarlijkse Synode ?
6.6. Wat zou er beter centraal geregeld moeten in plaats van lokaal?
6.7. Wat is de toegevoegde waarde van de landelijke kerk voor u als parochie?

7. Publiciteit
7.1. Op welke andere wijze dan via het parochieblad hoort u wel eens over de Oud-Katholieke Kerk?
7.2. Geeft de "Oud-Katholiek(OKA)" een goede afspiegeling van de activiteiten en ideeën van de Oud-Katholieke in Nederland?
7.3. Zou de 'Oud-Katholiek' bij iedere OK-gelovige in de bus moeten vallen?
7.4. Heeft u voorbeelden hoe op plaatselijk niveau de identiteit van onze kerk wordt uitgedragen ?
7.5. Wat vindt u van de jaarlijkse adventsbrochures welke worden uitgegeven door de bisschoppen?
7.6. Heeft u wel een gehoord van het Intercity project en dat het jaar ook door andere kerken wordt opgepakt ?
7.7. Wat vindt u van de website van de landelijke kerk en uw parochie? 

 
D. Suggestie terugrapportage resultaten

De rapportage dient een weergave te zijn van de besprekingen in de parochie, met als doel hiervan concrete voorstellen voor de Synode te creëren. Daarom verzoeken wij u zo uitgebreid mogelijk te rapporteren.
In de rapportage kunt de u volgende onderwerpen aan de orde stellen.

1. Op elke wijze is het werkboekje bespreekbaar gemaakt in de parochie (1x gemeenteavond, groothuisbezoek, of anders) ?
2. Hoeveel parochianen hebben in totaal deelgenomen aan de besprekingen?
3. Wat was de algemene indruk over het werkboekje?
4. Welke thema´s zijn met name aan de orde geweest tijdens de besprekingen?
5. Kunt u verslag doen van de belangrijkste opmerkingen per thema?
6. Zijn er nog andere onderwerpen aan de orde gekomen, die anders waren dan de aangedragen thema´s?
7. Bent u van plan een eigen voorstel in te dienen voor de komende Synode?
8. Bent u tevreden over het Breed Beraad proces als geheel?
9. Andere opmerkingen en suggesties?

Meer informatie over Breed Beraad

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75