Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds

Algemene Informatie

Naam: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
KvK nummer: 41182900
Contactgegevens: Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds
Leeuweriklaan 48
1971 JX IJmuiden
E-mail secretarisokjeugdfonds@gmail.com

Bestuurssamenstelling en namen leden

  • Mw. H. C. van der Steen, voorzitter
  • Dhr. M.M. Münch, secretaris
  • Mw. K.M.J. van der Laan, penningmeester

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om jeugdactiviteiten van parochies en staties van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland financieel te ondersteunen. Ook op jeugd gerichte activiteiten van de landelijke Oud-Katholieke Kerk komen voor subsidie in aanmerking.
Het beleid is erop gericht deze situatie in de komende jaren te continueren.
Inkomsten bestaan uit opbrengsten van belegd vermogen, en ontvangen donaties.
De Stichting Oud-Katholiek Jeugdfonds heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Het verlenen van steun bij de verzorging en opvoeding van jongeren, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan de jeugd van de Oud-Katholieke Kerk, doch waarbij het bestuur bevoegd is om, indien de financiële middelen dit toelaten, haar activiteiten ook uit te strekken tot de jeugd daarbuiten.

Verslag activiteiten

In 2018 is het bestuur heeft het bestuur 4 verzoeken ontvangen voor bijdragen aan projecten/activiteiten ten behoeve van de Oud-Katholieke jeugd. Deze verzoeken zijn allemaal gehonoreerd.

De stichting heeft een offensief beleggingsprofiel, hierbij accepteert het stichtingsbestuur een hoger risico op de effectenportefeuille in ruil voor een hoger rendement. Eind 2018 zijn de effectenbeurzen flink gedaald en als gevolg hiervan is over 2018 een verlies op de effectenportefeuille geleden van
€ 30.795.

In 2018 is een duurzame effectenportefeuille geopend waarop € 30.000 is ingebracht. Deze keuze is gemaakt omdat duurzame investeringen ten goede komen aan de toekomstige generatie en we willen daar ook graag in bijdragen. De resultaten van deze portefeuille zullen worden gevolgd en indien mogelijk uitgebreid.

Onze steunverlening aan het jeugdwerk bestond in het afgelopen jaar uit de volgende financiële feiten:

verstrekt aan: betreft: 2017
      €
Oud-Katholieke parochie IJmuiden Voorbereidingsweek 1.000
Oud-Katholieke parochie IJmuiden Retraite bijbelgroep jongvolwassenen 1.000
OKKN Catechese weekend 500
Jeugdkampen Uitje bij de kampen 1.000
    3.500

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2018

 

Baten 2018 2017   Lasten 2018 2017
Dividend en (coupon)rente 3.591 3.945   Subsidies en bijdragen 3.500 3.430
Koersresultaat effecten - 30.461   Beheerkosten effecten 2.503 2.384
Negatief saldo 33.586     Koersresultaten effecten 30.795  
        Batig saldo   28.342
  37.177 34.406     37.177 34.406

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75