Stichting Verenigde Wezen -en Brabantse Kas

ANBI Stichting Verenigde Wezen -en Brabantse Kas

RSIN nummer: 805825381
Contactgegevens: Prof.Kohnstammstraat 16
3555 WH Utrecht
Bestuurssamenstelling: W.J.Woltjer, voorzitter
J.V.Kinneging, penningmeester
H.Schoon, lid
P.Brommet, assessor


Beleidsplan:

Het doel is om oud-katholieke projecten op diaconale en- breder- oecumenische projecten te ondersteunen en hulp te bieden in individuele gevallen.
Inkomsten bestaan uit het rendement van het vermogen en opbrengsten uit de verhuur van het onroerend goed
De Stichting Verenigde Wezen-en Brabantse Kas heeft geen winstoognmerk.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Ondersteuning te bieden aan initiatieven binnen en buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag activiteiten

In de afgelopen jaren hebben is er een structurele bijdrage geleverd aan het begrotingstekort van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en in individuele gevallen is hulp geboden.

Financiële verantwoording Balans per 31 december 2016

  2016 2015        
Activa 5.865.509  5.517.534        
Vorderingen: € 24.744  € 29.548        
Liquide middelen 1.371.262 1.647.074        
Eigen vermogen 7.261.515 7.184.156        
             
             
Opbrengsten 323.099 311.100        
Uitgaven - 245.740 - 135.674        
Batig saldo 77.359 175.426        

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75