Oud Katholieke Organisten Vereniging

ANBI Oud Katholieke Organisten Vereniging
(hierna ook te noemen: OKOV)

Naam: Oud Katholieke Organisten Vereniging
RSIN nummer: 816589732
Contactgegevens: Oud Katholieke Organisten Vereniging
Theodora Jacobalaan 38
3043 PS Rotterdam

Bestuurssamenstelling:

  • C. B. E. Blijdorp, voorzitter
  • C. J. van Zwieten, penningmeester
  • M. Lippe, algemeen bestuurslid

Beleidsplan/activiteiten:

De vorming en bijscholing van de organisten in de Oud Katholieke Kerk van Nederland zal in de komende jaren een belangrijke plaats innemen. Daarbij zal naast het vormingsaspect ook het onderling contact met de daarbij behorende uitwisseling van ervaringen een rol spelen. Dit alles ten dienste van de kwaliteit van de kerkmuziek in de OK-kerk. Inkomsten worden gegenereerd uit contributies, bijdragen van parochies en sponsoren, en donaties van particulieren.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen reiskostenvergoeding. Van beloning is geen sprake.

Doelstelling:

De OKOV stelt zich ten doel het orgelspel binnen de Oud Katholieke Kerk te bevorderen.

Verslag activiteiten

De OKOV organiseerde in de afgelopen jaren vormende bijeenkomsten op het gebied van kerkmuziek, excursies naar diverse orgels en orgelbouwers en concerten door leden. Tevens werd enkele malen per jaar een verenigingsblad uitgegeven, hetwelk onder leden, parochies e.d. van de OK-kerk en externe belangstellenden werd verspreid.

Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening, bedragen in euro’s.

Financiële verantwoording: verkorte jaarrekening 2017/2018

Baten 2017 2018   Lasten 2017 2018
Contributies 860 855   Algemene kosten 706 942
Donaties, sponsors 542 392   Verenigingsblad 679 285
Rentebaten 4 2   Activiteiten 375 38
        Bankkosten 130 128
Nadelig saldo 574  144    Batig Saldo    
  1.890 1.393     1.890 1.393

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75