Oecumenisch Forum voor Katholiciteit

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit, een gezelschap van theologen van verschillende kerkelijke denominaties, is om juridisch-technische redenen ondergebracht bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland als een zelfstandig onderdeel bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

 

Contact

via: http://forumkatholiciteit.nl/contact/

of via:

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN  Amersfoort

http://okkn.nl

Bestuurssamenstelling en namen leden:

Mgr J.A.O.L.Vercammen,
aartsbisschop Aartsbisdom Utrecht (Oud,Kath. Kerk in Nederl,), voorzitter

secretaris, vacature
Dhr.H.A.Schoon, oud-katholiek pastoor (Oud,Kath. Kerk in Nederl,), penningmeester 

Dhr.J.Kronenburg,emeritus predikant (Prot.Kerk in Nederland), lid

Mw.I.Otten, predikant (Prot.Kerk in Nederland), lid

 

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het bevorderen van kennis van en aandacht voor de katholiciteit van de kerken door middel van woord en geschrift, conferenties en studiedagen, debatten en commentaren. Daarmee hoopt het forum dat zij die zich in de doelstelling zullen herkennen - gemeenteleden en parochianen, predikanten en priesters, ouderlingen en diakenen, pastoraal werkers en parochiebestuurders, theologische wetenschappers en studenten, allen die de kerk van Jezus Christus liefhebben – zich zullen aansluiten bij dit forum door ondertekening van het zogeheten ‘Katholiek Appel’ via http://forumkatholiciteit.nl/katholiek-appel

De tekst van dit Katholiek Appel is te downloaden via http://forumkatholiciteit.nl/wp-content/uploads/2012/11/Katholiek-appel-DEF-lores.pdf

 

Doelstelling:

Het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit (OFK) stelt zich ten doel alle kerken op te roepen tot een open geloofsgesprek over de katholiciteit als essentiële kwaliteit van de kerk. Het zoekt naar een katholieke, op heelheid gerichte spiritualiteit, in de hoop daarmee ook een bijdrage te leveren aan de broodnodige spirituele oecumene.

 

Verslag Activiteiten:

Sinds de oprichting (2012) werd jaarlijks (behalve in 2016) een Forumdag  georganiseerd, waar actuele oecumenische thema’s aan de orde worden gesteld, zoals de plaats van Maria in theologie en geloofsbeleving (2015), liturgische spiritualiteit (2014) en de katholieke Luther (gepland voor november 2017).

Sinds 2014 worden er leeskringen georganiseerd, met zeven bijeenkomsten per jaar, gewijd aan het lezen van teksten van de Didachè en van kerkvaders als Augustinus, Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon, Diognetus, Melito van Sardes, Cyrillus van Jeruzalem.

Verder heeft het Forum door middel van artikelen en liturgisch materiaal  aandacht gevraagd voor een oecumenische viering van de Annunciatie op 25 maart 2017.

Ook heeft het Forum diverse studiedagen belegd over het document The Church. Towards a common vision, uitgegeven door de Wereldraad van Kerken. Dit heeft in 2017 geleid tot een visiedocument dat namens het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit in 2017 zal worden aangeboden aan de Wereldraad van Kerken en aan de beraadsgroep geloven en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken in Nederland.

Verder verschijnt er twee keer per jaar een nieuwsbrief die wordt verzonden aan de ondertekenaars van het Katholiek Appel.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75