Structuur van de kerk

Structuur in vogelvlucht
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland kent twee bisdommen: het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem. Van oudsher waren de meeste parochies te vinden in de provincies Holland en Utrecht en niet beneden de grote rivieren. In de 20e eeuw ontstonden ook parochies in Arnhem, Groningen en Eindhoven. Daarnaast zijn er kleinere groepen oud-katholieken te vinden in Zeeland, Twente, Almere en Maastricht. Deze groepen worden kerngroepen of staties genoemd en kunnen uitgroeien tot parochies. Dat laatste gebeurde met Groningen en Eindhoven. De parochies zijn gegroepeerd in een zestal regio's in het land, twee in het bisdom Haarlem en vier in Utrecht.


Giovanni Bellini(ca 1430-1516)
De transfiguratie.
schriftlink: Lukas 9:28

Bestuur
Van oudsher werden de bisdommen bestuurd door gekozen bisschoppen, bijgestaan door de kapittels (geestelijken). Aan het begin van de 20e eeuw kwam een Synode tot stand, waarin de parochies vertegenwoordigd waren en de geestelijken. Deze Synode heeft ondanks alle bestuurlijks wijzigingen tot op de dag van vandaag een adviserend en controlerende functie en komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. Tot de competentie van de Synode behoort ook de vaststelling van de begroting van de landelijke kerk.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw besloten de bisschoppen hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te delen met vertegenwoordigers van geestelijken en leken. Het zogenaamde Collegiaal Bestuur is sinds 1982 het landelijke bestuurscollege van de kerk. De bisschoppen behielden daarin wel de eigen verantwoordelijkheid voor zaken, die krachtens de katholieke traditie bij de bisschop horen, zoals het toezien op de verkondiging van het evangelie, de leer van de kerk en de bediening van de sacramenten en het pastoraat.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75