Verslag Synode 2003

Synode mild maar zet wel puntjes op de i
De jaarlijkse zitting van de Synode in Hilversum op 25 november j.l. kende een constructieve sfeer. De zogeheten 'cluster-bijeenkomsten' van de synodalen voorafgaande aan de zitting hadden gezorgd voor een goede voorbereiding en het presidium reageerde alert en adequaat.

En makkelijk was het niet want er waren genoeg moeilijke punten, zoals het zware financiële weer waar de kerk in was beland en daar tegenover de nodige voorstellen van het Collegiaal Bestuur om de verschillende projecten (ontsluiting nieuwe gebieden, catechese, 'ethische bezinning', publiciteit) overeind te houden.

De Synode gaf goedkeuring aan de begroting voor 2004 maar wel met de restrictie dat het Collegiaal Bestuur met maatregelen moet komen om de tekorten weg te werken voor 2006. Aan de andere kant werd ook besloten tot het instellen van een geldwervingscommissie om de inkomstenkant te verbeteren.

Een voorgesteld grote-stads-pastoraatsproject in Rotterdam werd voorlopig een halt toe geroepen, er zullen eerst meer gegevens op tafel moeten komen. Maar een wijziging van het Statuut om ook de staties een plek te geven in de synode haalde het wel.

SYNODE 73e zitting op 25 november 2003 te Hilversum

Beknopte agenda

Verslaglegging van het Collegiaal Bestuur : het Bestuur doet verslag van de voortgang en de resultaten van de beleidspunten uit de Beleidsnota 2003-2005, die voor het jaar 2003 werden voorgenomen.

De beleidsnota voor 2004: Oud-katholiek in een nieuwe eeuw
Het Collegiaal Bestuur formuleerde onderstaande beleidsvisie:
De Oud-Katholieke Kerk wil haar opdracht en zending vervullen door trouw aan het evangelie en het leven van de eerste christenen in deze tijd op een gelovige wijze zin te geven aan het leven. Zij doet dit vanuit haar katholieke visie zoals deze op een eigen wijze gestalte heeft gekregen in haar geschiedenis en traditie.
Vanuit het synodaal en collegiaal overleg wordt een beleid ontwikkeld voor een korte periode (2003-2005) waarbij een keuze gemaakt wordt voor hoofdthema's en accenten.

De Oud-Katholieke Kerk gedenkt en viert de aanwezigheid van de Heer in Woord en Sacrament. De sacramenten en de liturgie hebben een eigen en belangrijke plaats in het hart van de kerk en de parochie. Aandacht gaat naar: het goede behouden en versterken, vernieuwing op een eigen wijze gestalte geven, het gebed op een eigentijdse wijze verwoorden en de gemeenschap versterken in het samen zingen van de lof en eer van God.

Geloven hangt samen met het leven en de wijze waarop wij met God en onze naaste omgaan. Aandacht wordt besteed aan hoe de Oud-Katholieke Kerk omgaat met ethiek en actuele ethische vragen. Voor deze vragen op individueel terrein en op mondiaal niveau wil de kerk de ethische reflectie steunen en mee helpen motiveren.

Geloven gebeurt met hart en verstand. De kerk heeft in haar traditie steeds gekozen voor verantwoord en verstandig geloven. Zij wil alle aandacht besteden aan geloofsvorming en toerusting voor gelovigen en ambtsdragers. De geloofsopvoeding en catechese aan jongeren en kinderen is van bijzonder belang. Aan spiritualiteit en oprechte verdieping wordt aandacht besteed.

De Heer spreekt ons aan op wat wij voor onze naaste gedaan hebben en treedt ons in de naaste en de noodlijdende tegemoet. Dienen hoort tot de levensopdracht van elke christengelovige. Elkaar dienen is als een mantel om de ander heenslaan. Dienen is verder kijken dan onze eigen gemeenschappen waar wij thuis zijn, het is omzien naar vluchtelingen en de blik verruimen naar wereldwijde ondersteuning naar onze eigen maat maar met een groot hart.

De kerk is waar de parochie leeft. Vanuit de overtuiging dat de Heer zijn zending en evangelie aan de gemeenschap van leerlingen heeft toevertrouwd, willen wij aan de conciliaire, synodale en collegiale aspecten van kerk-zijn werken en gestalte geven. Versterking, opbouw en bemoediging van het bestaande parochieleven en de parochies gaan samen met de vleugels uitslaan naar nieuwe kerkplekken.

Voor de bredere kerkelijke gemeenschap en de oecumene heeft de oud-katholieke traditie zich altijd sterk gemaakt. Samen met andere kerken wil de Oud-Katholieke Kerk zo zichtbaar mogelijk gestalte geven aan de opdracht van de Heer om als zusters en broeders een te zijn. In de plaatselijke, landelijke en internationale oecumene wil de kerk haar steentje bijdragen door het investeren van menskracht, energie, tijd en geld. In het bijzonder in deze soms zo genoemde oecumenische wintertijd willen wij aanzetten tot nieuwe initiatieven en mogelijkheden. Verbondenheid met kerken op het zuidelijke halfrond is daarbij een noodzakelijk en specifiek accent van onze oecumenische commitment.

Als kerk hebben wij in onze zoektocht om christen te worden een eigen weg ontwikkeld op spiritueel, theologisch en kerkelijk vlak, deze weg verdient het om systematisch beter in beeld gebracht te worden. Lang hebben wij ons stil gehouden en verscholen. Met de aandacht voor publiciteit en PR willen wij vertellen dat wij er zijn, wie wij zijn, waarvoor wij staan en waar wij te vinden zijn.

Begroting 2004
De begroting 2004 vertoont een tekort van 55.000 euro, dat onstaat door de oplopende sociale lasten (Pensioenpremie) en de achterblijvende inkomsten uit de parochies. De synode komt voor de keuze te staan of te werken aan een verbetering van de bijdragen uit de levende kerk of op termijn het aantal formatieplaatsen in het pastoraat e.d. in te krimpen.

Overige onderwerpen
Ter discussie staat een wijziging van het Statuut, die betrekking heeft op de positie van zelfstandige staties (parochies in opbouw) en het stemrecht van dergelijke staties in de synode.
Voorts is een plan ingediend om rond de tijd van de Goede Week (de week van Palmzondag t/m Pasen) extra publiciteit te ontwikkelen en gasten een week 'op sleeptouw' te nemen om ze te laten proeven van de rijke liturgie in deze periode.De zitting vindt plaats in de Akker aan het Melkpad te Hilversum en begint om 09.30 uur precies.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75