Vrouwen in de OKK

De website van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen

 

Conferenties en Consultatie
In 1991 en 1997 werd een zitting van de Internationale Bisschoppenconferentie geheel aan het thema 'vrouw en ambt' gewijd. Tussen deze conferenties vond een consultatieproces binnen de oud-katholieke kerk plaats over de vraag naar het priesterambt van vrouwen. In 1994 werd in Den Haag een landelijke conferentie over dit onderwerp gehouden; in 1995 volgden verschillende regionale studiedagen. Bovendien stond het onderwerp regelmatig op de agenda van de synode.

Tijdens een consultatie van synodalen in 1997 viel de opvatting te beluisteren dat het verlangen vrouwen te wijden niet erg leefde in de kerk en dat het voortbestaan van de Unie van Utrecht belangrijker geacht werd. Dit gaf aanleiding tot het schrijven van een Open Brief aan de bisschoppen, waarin deze opvatting werd tegengesproken.

Bijzondere synode
Op 31 oktober 1998 adviseerde een bijzondere synode met een meerderheid van 106 stemmen voor, vijf stemmen tegen en vier onthoudingen de bisschoppen om mannen en vrouwen tot het drievoudige ambt van diaken, priester en bisschoppen te roepen en te wijden.

Herdelijke brief
Op 24 november 1998 deelden de bisschoppen de synode hun besluit conform dit advies mee. In een herderlijke brief legden de bisschoppen Antonius Jan Glazemaker en Jan-Lambert Wirix-Speetjens hun besluit uit. De bisschoppen vatten de kwestie van de ambten voor vrouwen niet als een dogmatisch vraagstuk op, maar als een zaak van kerkorde.

De bisschoppen ontkennen niet dat ook maatschappelijke, sociale en culturele factoren de organisatie van een kerkgemeenschap mede bepalen. De uitsluiting van vrouwen zou kunnen worden ervaren "als onrechtvaardig en als strijdig met het bijbels gegeven dat God de mens als man en vrouw gelijkwaardig geschapen heeft."

Vrouwen tot priester gewijd
Op 18 september 1999 werd Grete Verhey-de Jager in de kathedraal van Sinte Gertrudis te Utrecht tot priester gewijd. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke katholieke priester in Nederland en de vijfde binnen de Unie van Utrecht. Tegelijk met haar wijding verscheen de herderlijke brief Ambt in de branding. Mw. Grete Verhey-de Jager werd na haar wijding benoemd tot pastoor van de parochies Schoonhoven en Oudewater.

Zaterdag 12 oktober 2002 werd Martina Munch-Liebler te Egmond aan Zee door Mgr. J.L. Wirix-Speetjens tot priester gewijd. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijke priester van het bisdom Haarlem. Een jaar later volgde opnieuw een wijding van een vrouw tot priester: Annemieke Duurkoop werd in Utrecht gewijd op 7 december 2003. 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75