Bijzondere banden

Rooms-Katholieke Kerk
De oud-katholieke kerk heeft altijd veel belang gehecht aan het herstel van de breuk in de westerse katholieke kerk, die in Nederland definitief werd in 1723 (zie ook ‘oud-katholiek?’ of ‘geschiedenis-leer en leven’). Het Tweede Vaticaans Concilie begin jaren zestig gaf aanleiding tot optimisme en leidde tot nieuwe besprekingen.
Lees meer


Anglicaanse Kerken
Met de anglicaanse kerken bestaat een bijzondere band. Al in 1931 kon een wederzijdse erkenning van ambt en sacramenten worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze volledige kerkelijke gemeenschap (full-communion) wordt op veel plaatsen en op verschillende niveaus zichtbaar.
Lees meer

 

Kerk van Zweden
Met de Kerk van Zweden werd op 23 november 2016 een wederzijdse erkenning van ambt en sacramenten vastgelegd in een overeenkomst 'Uppsala and Utrecht: on the way to communion'. Op 20 januari 2018 werd dit akkoord aan de kerken van de Unie van Utrecht en de internationale en Nederlandse oecumene voorgesteld en gevierd. Er wordt aan gewerkt om deze volledige kerkelijke gemeenschap (full-communion) op plaatselijk niveaus zichtbaar te maken.

Oosters Orthodoxe Kerken
Met de orthodoxe kerken van het oosten is internationaal een intensieve theologische dialoog gevoerd van 1975 tot 1987. Deze dialoog resulteerde in een gemeenschappelijke tekst op oud-kerkelijke basis, waarin overeenstemming over de geloofsleer werd geformuleerd.
Lees meer


Filippijns Onafhankelijke Kerk
Onafhankelijke katholieke kerk in de Filippijnen, gesticht 100 jaar geleden als nationale katholieke kerk. Met deze kerk bestaat sinds 1965 een bijzondere band, die ook tot uitdrukking komt in de activiteiten van de Missie Sint Paulus.
Lees meer

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75